Algemene voorwaarden

Fris – re-integratie en jobcoaching

Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst

1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Fris – re-integratie en jobcoaching, gevestigd te Uden, hierna Fris, ontvangt of degene met wie Fris, al dan niet mondeling, een overeenkomst is aangegaan of ten behoeve van wie Fris diensten verleent.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fris uitgebrachte offertes en met Fris aangegane overeenkomsten en door Fris verrichte werkzaamheden en verleende diensten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van Fris zijn overeengekomen.

1.3 Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 De overeenkomst komt tot stand zodra:
a. de acceptatie van een door Fris uitgebrachte offerte Fris heeft bereikt of;

b. een schriftelijke overeenkomst door beide partijen is getekend of;
c. Fris met haar werkzaamheden aanvangt na een eenduidig verzoek daartoe, ook wanneer de kosten van de werkzaamheden door een derde (bijvoorbeeld verzekeraar) gedragen worden of;
d. aan een mondelinge overeenkomst een begin van uitvoering is gegeven.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zal opdrachtgever met Fris in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

2.1 Indien de overeenkomst de re-integratiebemiddeling van een met name genoemde persoon betreft, eindigt deze overeenkomst indien die genoemde persoon gere-integreerd is in arbeid, of het overeen gekomen doel bereikt is, of op het moment dat het verzuim van deze persoon 2 jaar heeft geduurd, of op het moment dat een zich een der gebeurtenissen of omstandigheden van artikel 12 van deze voorwaarden zich voordoet. In alle andere gevallen geldt de overeenkomst voor de in de overeenkomst genoemde periode en bij gebreke daarvan voor onbepaalde tijd.

2.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt deze van rechtswege door verloop van die bepaalde tijd tenzij beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

Artikel 3 Prijzen en tarieven

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Alle overeengekomen prijzen en tarieven zullen per 1 januari van elk jaar worden aangepast aan de per die datum door ons gehanteerde prijzen en tarieven.

Artikel 4 Overeenkomst en vergoeding

De door Fris uitgebrachte offerte en de overeenkomst komen tot stand op basis van de op dat moment bij Fris bekende omstandigheden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat meer werkzaamheden dienen te worden verricht dan begroot, zal Fris het meerdere opnieuw offreren alvorens de werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 5 Facturering

5.1 Fris factureert maandelijks, dan wel per kwartaal dan wel over een nader overeen te komen periode, een en ander naar inzicht van Fris, de bestede tijd, voor zover deze nog niet vooruit is gefactureerd.
5.2 Fris is gerechtigd 50% van het overeengekomen bedrag voor de dienstverlening bij opdrachtverstrekking te factureren en dit indien gewenst per periode te herhalen.

5.3 Fris is gerechtigd vooruitbetaling danwel zekerheid te verlangen voor de betaling van aan haar verschuldigde bedragen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Facturen van Fris dienen binnen 14 dagen na datum factuur door opdrachtgever te worden voldaan, behalve bij vooraf schriftelijk vastgelegde afwijkende termijnen.
6.2 Bij gebreke van ontvangst van de betaling op de vervaldag is opdrachtgever van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt. Ook is opdrachtgever alsdan een vergoeding verschuldigd ter zake van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, de eventuele kosten van externe deskundigen daaronder begrepen, zulks met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

6.3 In geval van te late betaling is Fris gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de haar overig toekomende rechten en zonder dat Fris aansprakelijk zal zijn voor enige schade als gevolg daarvan.

Artikel 7 Termijnen

7.1 Indien in de offerte of overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Fris haar prestatie binnen een redelijke termijn verrichten.
7.2 De in een offerte of overeenkomst genoemde termijn(en), anders dan betaaltermijnen, zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

Artikel 8 Medewerking opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal Fris steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verstrekken en alle medewerking verlenen.
8.2 Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Fris stelt of zijn medewerking niet verleent, heeft Fris het recht tot opschorting van de overeenkomst over te gaan en het recht de daardoor ontstane schade en kosten in rekening te brengen.

8.3 Afzeggingen of niet verschijnen of niet meewerken van werknemers van opdrachtgever komen voor risico van opdrachtgever en geven geen recht op korting of niet betaling van de overeengekomen vergoeding.
8.4 De dienstverlening door Fris is geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverplichting.
8.5 Fris zal haar diensten zo goed mogelijk uitvoeren overeenkomstig de eisen van vakbekwaamheid die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld.

8.6 Fris zal de dienstverleners naar wie zij verwijst in het kader van interventies zorgvuldig selecteren.

Artikel 9 Gebreken, klachttermijn en aansprakelijkheid

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Fris. Indien een klacht gegrond is, zal Fris de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels, door opdrachtgever aantoonbaar, zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel en is Fris niet aansprakelijk voor schade hoe ook ontstaan behoudens terzake van opzet en bewuste roekeloosheid.

9.2 Fris is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade, door derden aan opdrachtgever opgelegde sancties dan wel door opdrachtgever aan werknemers door te betalen loon.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart Fris voor alle aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst.

9.4 Fris is geheel niet aansprakelijk voor de dienstverlening door derden, al dan niet ingeschakeld door Fris, aan opdrachtgever in het kader van interventies of anderszins.
9.5 De aansprakelijkheid van Fris is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag van de vergoeding dat door opdrachtgever aan Fris verschuldigd is in het kader van de uitvoering van de opdracht en in elk geval tot het bedrag dat door verzekering op basis van haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting als gevolg van overmacht. 10.2 Zolang de overmachtsituatie voortduurt, zijn de verplichtingen van beide partijen opgeschort.

10.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding voldaan zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

10.4 Onder overmacht wordt in dit artikel verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis uit deze overeenkomst verhinderen en die niet aan Fris zijn toe te rekenen. Hiertoe wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan: stroom en systeemstoringen, brand, overstroming, kernrampen of andere rampen, stakingen, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terrorisme, alsmede het in gebreke blijven van (toe)leveranciers van Fris.

Artikel 11 Contractsovername

Fris is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen geheel danwel gedeeltelijk aan een derde over te dragen en uit te besteden.

Artikel 12 Beëindiging

12.1 Ieder der partijen is gerechtigd tot (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen in gevolge de overeenkomst.

12.2 Ieder van de partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van: – surseance van betaling, faillissement, toepassing van de WSNP, of een aanvraag daartoe;
– de wederpartij in liquidatie treedt of anderszins juridisch of feitelijk ophoudt te bestaan.
12.3 Fris is, in geval de dienstverlening door haar aan opdrachtgever rechtstreeks aan Fris wordt vergoed door een verzekeraar of plaats vindt in het kader van een verzekering, gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de verzekeraar of beëindiging van de verzekering of wijziging van de verzekeringsvoorwaarden in die zin dat te verwachten is dat de betreffende dienst niet langer door de verzekeraar wordt vergoed.

12.4 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan elk der partijen deze opzeggen per aangetekende brief aan de wederpartij met een opzegtermijn van één maand.
12.5 In geval van (tussentijdse) beëindiging van een overeenkomst zullen de kosten van bemiddeling of verrichte werkzaamheden tot aan de datum van beëindiging door opdrachtgever verschuldigd zijn en in geval van tussentijdse beëindiging van een overeenkomst met een vaste basisvergoeding, zal de vaste basis vergoeding door opdrachtgever niettemin verschuldigd zijn. Eventuele kosten van interventies door derden zijn onverminderd verschuldigd, voorzover de interventies zijn verricht of niet tijdig zijn afgezegd.

Artikel 13 Adres en Verzending

13.1 Opdrachtgever zal Fris steeds schriftelijk van adreswijzigingen van opdrachtgever of een werknemer in een re-integratietraject op de hoogte stellen. Een verzending aan het laatst aan Fris bekende adres van opdrachtgever of de werknemer geldt als een verzending aan het juiste adres.
13.2 Indien Fris aannemelijk kan maken dat een brief aan het juiste adres van de opdracht gever is verzonden, geldt deze brief ten hoogste twee werkdagen na dagtekening van de brief als ontvangen, tenzij opdrachtgever bewijst dat zulks niet het geval is.